Sprawdź ofertę produktów w naszym sklepie internetowym

Instalacje przeciwoblodzeniowe na dachach

Ogrzewanie dachów i systemów rynnowych


Systemy przeciwoblodzeniowe DEVI mo­gą być zainstalowane na niemal wszyst­kich rodzajach dachów, gdzie skutecznie likwidują nagromadzony śnieg i lód. Za­pewniają drożność systemów rynnowych oraz zapobiegają uszkodzeniom kon­strukcji dachowej i fasad budynków spo­wodowanych przez oblodzenie i niekon­trolowany spływ wody. Ogrzewanie ry­nien i rur spustowych zapobiega ich uszkodzeniu przez zamarzającą wodę oraz zapewnia skuteczne odwodnienie powierzchni dachu. System DEVI prze­ciwoblodzeniowego zabezpieczania ry­nien i rur spustowych oraz powierzchni dachów składa się z kabli grzejnych deviflex" lub kabli samoregulujących devi-iceguard oraz termostatów devireg". Systemem steruje prosty termo­stat z czujnikiem temperatury lub ste­rownik mikroprocesorowy współpracują­cy z zestawem czujników temperatury i wilgoci. Tak wyposażony system może automatycznie dostosować się do aktu­alnych warunków atmosferycznych, załączając i wyłączając kable grzejne za­wsze w optymalnych momentach.


Zastosowanie:

Przeciwoblodzeniowe systemy DEVI mo­gą być stosowane również do zapewnie­nia drożności rynien dachowych skraj­nych i wewnętrznych na dachach wielospadowych oraz rur spustowych. Zasto­sowanie systemu zapewnia pełną kon­trolę spływu wody z powierzchni da­chów. W przypadku dachów o dużym nachyleniu płaszczyzn stosowane są zwykle progi zapobiegające zsuwaniu się dużych płatów śniegu. Należy wów­czas zastosować ogrzewanie dolnej po­wierzchni dachu, przyspieszając topnie­nie śniegu i ułatwiając odprowadzenie powstałej wody.

Zalety systemu:

•   pełna drożność rynien i rur spustowych

•   kontrolowany sptyw wody z powierzchni dachu

•   brak nawisów lodowych i zalegania śniegu

•   eliminacja kosztów naprawy instalacji rynnowych i fasad budynków

•   eliminacja obciążenia rynien i rur spustowych przez zalegający lód lub śnieg

•   zapobieganie przyczynom, a nie skutkom oblodzenia i zalegania śniegu

Zalecane produkty:

Systemy przeciwoblodzeniowe są bardzo zróżnicowane i wy­magają stosowania różnych ro­dzajów termostatów. Termostaty devireg™ realizują pełen zestaw funkcji koniecznych do sterowania systemem grzejnym oraz pozwalają na dołączenie zewnętrznych czuj­ników temperatury powietrza i gruntu oraz czujników wilgotności. Termostaty elektroniczne charakte­ryzują się dużą szybkością i powta­rzalnością działania. Właściwie do­brany cykl pracy termostatu oraz dokładność regulacji w dużym stopniu decydując poziomie bezpieczeństwa oraz zużyciu energii przez system grzejny.

Asortyment termostatów przezna­czonych do zewnętrznych systemów grzejnych obejmuje następujące typy: devireg™ 316, devireg™ 330, devireg™ 610 oraz devireg™ 850. Dla systemów o mocy przekraczającej 6 kW zalecany jest termostat devireg™ 850 z możliwością przełączania trójkąt- gwiazda. Zmiana grupy połączeń umożliwia skokową zmianę wydajności (mała moc - duża moc), co pozwala na szybkie usunięcie oblodzenia i jest jednocześnie skutecznym sposobem oszczędzania energii.

Tel. / fax Biuro (058) 551-25-68
Tel. / fax Sklep (058) 555-74-68
Tel. / fax Hurt (058) 340-47-10

E-mail: info@mikroenergetyka.com.pl