Sprawdź ofertę produktów w naszym sklepie internetowym

Instalacje przeciwpożarowe

Systemy Sygnalizacji Pożaru

 

 

Zagrożenia związane z mechanicznym uszkodzeniem instalacji elektrycznych, urządzeń elektrotechnicznych, niewydajną cyrkulacją powietrza w miejscach, gdzie chłodzenie podzespołów danej instalacji powinno być bezwzględnie niezawodne, ze świadomym bądź nieświadomym zaprószeniem ognia oraz innymi czynnikami mogącymi być przyczynkiem do zaistnienia warunków sprzyjających wybuchowi pożaru, lub co gorsza sytuacja taka już zaistniała wiążą się z możliwością wystąpienia bezpośredniego niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia osób oraz dobra znajdującego się na terenie obiektu.

Odpowiednio wczesne wykrycie i zlokalizowanie pożaru lub stanu ku niemu prowadzącemu jest więc konieczne i niebywale istotne aby zezwalić na bezpieczną ewakuację ludzi, zminimalizowanie szkód oraz prędkie jego ugaszenie przed jego dalszym rozprzestrzenieniem się.

Systemy Alarmowania Pożarowego - SAP,  znane również jako Systemy Sygnalizacji Pożaru - dzięki zastosowaniu sieci różnego typu urządzeń technicznych, dobranych odpowiednio w zależności od umiejscowienia, warunków środowiskowych pomieszczenia (średnia temperatura, klarowność powietrza, kubatura) czy funkcji jaką wypełnia dany element, pozwalają na dokładne umiejscowienie, w przestrzeni obiektu obejmowanego przez system, punktu, w którym stwierdzono zagrożenie lub wystąpienie pożaru, przesłanie informacji do centrali, uruchomienie układów sygnalizacji dźwiękowej (syreny alarmowe) lub całych systemów za to odpowiedzialnych (DSO) i powiadomienie odpowiednich służb w celu rozpoczęcia akcji gaszenia oraz ewakuacji.

 

 

Nasza firma oferuje wszelkie usługi z zakresu instalacji przeciwpożarowych czli poprowadzeniem wymaganych tras kablowych, montażem poszczególnych urządzeń, ich zaprogramowaniem,kalibracją, regulacją, uruchomieniem oraz konserwacją. Służymy ponadto możliwością modernizacji istniejącego systemu, jego serwisowaniem, integracją z innymi systemami bezpieczeństwa oraz nawiązaniem wzajemnej komunikacji.

Gwarantujemy ze swej strony wykwalifikowany zespół dysponujący bardzo szerokim zakresem wiedzy oraz umiejętności z tej dziedziny, pełen profesjonalizm i otwartość na wszelkie uwagi i ewentualne chęci zmian.

 

 

 

 

Zakres usług

 

Oferujemy ze swej strony elastyczność oraz uniwersalność w realizacji danego nam przedsięwzięcia - utworzenia, bądź modernizacji obecnego systemów Alarmowania Pożarowego. W zależności od potrzeb zleceniodawcy, wymogów podyktowanych obowiązującymi normami oraz optymalnym wdrożeniem zastosowanego osprzętu, cechy jakimi może się ona charakteryzować:

 

 • Praca autonomiczna i niezależna od pozostałej części instalacja - czujniki posiadają własne źródło zasilania oraz metodę  sygnalizacji akustycznej lub akustyczno-optycznej

 

 • Konwencjonalna forma systemu, przeznaczona dla bardzo małych i małych obiektów

 

 • System o formie adresowalnej, gdzie każde urządzenie w sieci posiada własny, przypisany jemu adres - możliwy do zastosowania na wszelkiego rodzaju obiektach

 

 • Kompleksowo projektowane i utworzone pętle dozorowe, składające się z różnorodnych typów czujników, w zależności od ich funkcji i miejsca montażu: dymu-optycznych (liniowych, punktowych), termoróżniczkowych, temperaturowo-nadmiarowych, płomieni, wielosensorowych, czy Ręcznych Ostrzegaczy Pożarowych (ROP-ów)

 

 • Sygnalizacja o wystąpieniu wydarzenia związanej z pożarem za pomocą urządzeń sygnalizujących akustycznych,optycznych, akustyczno-optycznych

 

 

Rodzaje obsługiwanych obiektów

 

Usługi związane z systemami przeciwpożarowymi wykonujekamy na wszystkich tych rodzajach obiektów, gdzie system taki znajduje zastosowanie i wymagają tego państwowe rozporządzenia.

Jak wynika z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 11 maja 2006 r.), na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późn. zm.2)) za obiekty takie przyjmuje się (art. 24, ust.1):

 

 • Budynki handlowe lub wystawowe:
  • jednokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 5.000 m2
  • wielokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 2.500 m2

 

 • Teatry o liczbie miejsc powyżej 300

 

 • Kina o liczbie miejsc powyżej 600

 

 • Budynki o liczbie miejsc służących celom gastronomicznym powyżej 300

 

 • Sale widowiskowe i sportowe o liczbie miejsc powyżej 1.500

 

 • Szpitale, z wyjątkiem psychiatrycznych, oraz sanatoria - o liczbie łóżek powyżej 200 w budynku

 

 • Szpitale psychiatryczne o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku

 

 • Domy pomocy społecznej i ośrodki rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku

 

 • Zakłady pracy zatrudniających powyżej 100 osób niepełnosprawnych w budynku

 

 • Budynki użyteczności publicznej wysokie i wysokościowe

 

 • Budynki zamieszkania zbiorowego, w których przewidywany okres pobytu tych samych osób przekracza trzy doby, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200

 

 • Budynki zamieszkania zbiorowego niewymienionych w punkcie powyższym, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 50

 

 • Archiwa wyznaczone przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych

 

 • Muzea oraz zabytki budowlane, wyznaczone przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej

 

 • Ośrodki elektronicznego przetwarzania danych o zasięgu krajowym, wojewódzkim i resortowym

 

 • Centrale telefoniczne o pojemności powyżej 10.000 numerów i centrale telefoniczne tranzytowe o pojemności 5.000-10.000 numerów, o znaczeniu miejscowym lub regionalnym

 

 • Garaże podziemne, w których strefa pożarowa przekracza 1.500 m2 lub obejmujących więcej niż jedną kondygnację podziemną

 

 • Stacje metra (kolei podziemnych)

 

 • Dworce i porty, przeznaczone do jednoczesnego przebywania powyżej 500 osób

 

 • Banki, w których strefa pożarowa zawierająca salę operacyjną ma powierzchnię przekraczającą 500 m2

 

 • Biblioteki, których zbiory w całości lub w części tworzą narodowy zasób biblioteczny

 

 

Opcje dodatkowe

 

Modułowy charakter systemów przeciwpożarowych pozwala na niezwykle rozległą modyfikację, rozbudowę a przede wszystkim sprzężenie i integrację wraz z innymi systemami bezpieczeństwa, takimi jak kontrola dostępu, Dźwiękowe Systemy Ostrzegania, oddymiania grawitacyjnego, układami sterowania i automatyki wewnątrzbudynkowej, jak windy, drzwi automatyczne, klapy wentylacyjnymi oraz szeregiem innych sieci.

W skład oferowanych przez nas usług uzupełniających wchodzi w głównej mierze  integracja lub zestawienie współpracy z instalacjami oraz automatyką pożarową realizujacą scenariusz pożarowy obiektu czyli z:

 

 • Dźwiękowym Systemem Ostrzegania - DSO

 

 • Drzwiami i bramami pożarowymi

 

 • Kurtynami dymowymi i pożarowymi

 

 • Systemem oddymiania i napowietrzania

 

 • Systemem wentylacji pożarowej

 

 • Klapami odcinającymi  i odciążajacymi w systemach wentylacji i klimatyzacji

 

 • Urządzeniami gaśniczymi

 

 • Windami i schodami ruchomymi

 

 • Kontrolą dostępu

 

 • Oświetleniem ewakuacyjnym

 

 • Systemami zasilania głównego i gwarantowanego

 

 • Systemen Zarządzania Budynkiem (Building Management System – BMS)

 

 • Powiadamianie wyspecjalizowanej firmy ochroniarskiej lub po jednostki Pogotowia Straży Pożarnej

 

 

 

 

Wyceny i realizacja usług:  Krzysztof Szymański

kontakt bezpośredni: 0 601-617-983, 058 551 25 68

lub wyślij zapytanie drogą mailową: e-mail

Tel. / fax Biuro (058) 551-25-68
Tel. / fax Sklep (058) 555-74-68
Tel. / fax Hurt (058) 340-47-10

E-mail: info@mikroenergetyka.com.pl